REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Unikonsultointi Unilla Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.1.2021. 

1. Rekisterin pitäjä 
Unikonsultointi Unilla Oy 
Y-tunnus: 3175152-8 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 
Petra Löflund 
040-5567650 
info@unilla.fi 

3. Rekisterin nimi 
Unikonsultointi Unilla Oy:n asiakasrekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan asiakassuhde ja sen hoitaminen, ylläpito ja kehittäminen, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa: asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä muut kokonaisasiakkuuden ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset. Viestinnän, markkinoinnin ja palveluiden kohdentaminen sekä kampanja-, kontakti- ja asiointihistorian hallinta. Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely. Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen. Lisäksi tietoja käytetään laskutuksen hoitamiseen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon.   

5. Rekisterin tietosisältö 
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta: 
Nimi ja yhteystiedot 
Alkukartoitukseen täytetty lapsen nimi, ikä ja tiedot lapsen uniongelmasta  
Unisuunnitelmamme ongelman ratkaisemiseksi 
Unipäiväkirja kehityksen seuraamiseksi 
Sovittu konsultaation ajankohta 
Laskutustiedot 

6. Sääntöjen mukaiset tietolähteet 
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeella lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas itse luovuttaa tietojaan. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Lainsäädännön erityismääräyksiin perustuen asiakastietoja voidaan luovuttaa Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.  

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Asiakas- ja laskutustiedot ovat käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojattuja. Asiakas- ja laskutustietojen käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjällä.  

10. Evästeet  
Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen. 

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista.  
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tai vanhentuneen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa kuukauden kuluessa. 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa kuukauden kuluessa.